Thuật ngữ về ứng phó sự cố hóa chất (P2)

Thuật ngữ về ứng phó sự cố hóa chất

chay hoa chat

Cháy kho chứa hóa chất ở Bình Dương.

 • Ứng phó sự cố hóa chất: hoạt động sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị vật tư nhằm xử lý kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sự cố hóa chất gây ra.
 • Kế hoạch ứng phó SCHC: dự kiến các nguy cơ, tình huống sự cố có khả năng xảy ra sự cố hóa chất cùng các phương án ứng phó trong tình huống dự kiến đó, các chương trình huấn luyện, diễn tập để đảm bảo sự sẵn sàng các nguồn lực kịp thời ứng phó khi sự cố hóa chất xảy ra trên thực tế.
 • Khắc phục hậu quả SCHC: các hoạt động nhằm làm sạch đất, nước, hệ sinh thái khu vực bị nhiễm hóa chất và các biện pháp hạn chế thiệt hại, phục hồi môi sinh, sau sự cố hóa chất.
 • Hoạt động ÚPSCHC: tất cả các hoạt động từ việc chuẩn bị, ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố hóa chất.
 • Hiện trường sự cố: Khu vực triển khai các hoạt động ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất.
 • Chỉ huy hiện trường: người được phân công hoặc được chỉ định trực tiếp chỉ huy mọi hoạt động ứng phó tại nơi xảy ra sự cố hóa chất. Quyền hạn và trách nhiệm của chỉ huy hiện trường được quy định cụ thể trong kế hoạch UPSCHC các cấp.

(Nguồn:Luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP)

Sản phẩm hóa chất:

 1. Xút Vảy
 2. Javen
 3. Dung dịch xút lỏng
 4. Poly Ferric Sulphate
 5. NaOH
 6. Axit Clohidric
 7. Axit H2SO4
 8. Hóa chất PAC
 9. Poly Aluminium Chloride
 10.  Soda Na2CO3
 11. Hydrogen Peroxide
 12. Axit H2SO4 60%
 13. Axit Clohidric
 14. Axit Formic
 15. Cồn Methanol

Comments

comments